Priebeh stretnutia

Každé stretnutie Toastmasters pozostáva z troch hlavných blokov:

Pripravené prejavy

Počas tejto časti stretnutia niektorí členovia vystúpia s projektmi z manuálu „Zručný rečník“ alebo zo série Pokročílých manuálov. Obvykle vystupujú aspoň traja rečníci, toto však závisí od plánovanej dĺžky stretnutia a programu.

Hodnotenia prejavov

Každý pripravený prejav a vedúca úloha je verbálne hodnotená jedným z prítomných členov, a to vo forme konštruktívnej a nápomocnej spätnej väzby na základe vopred stanovených kritérií. Okrem toho každý hodnotiteľ pripraví i písomné hodnotenie a rovnako aj ostatní prítomní sú vyzvaní, aby napísali krátky komentár na daný výkon.

Improvizácie

V tomto bloku majú prítomní – najmä tí, ktorí nemajú priradené iné úlohy na stretnutí, príležitosť predniesť krátke jedno- až dvoj-minútové improvizované prejavy.

Väčšina klubov okrem pravidelných stretnutí aspoň raz za mesiac organizuje i pracovné stretnutia, kde sa preberajú organizačné záležitosti klubu. Pracovné stretnutia prinášajú členom možnosť trénovať vodcovské zručnosti.

Poradie a dĺžka týchto blokov sa môžu meniť v závislosti od dĺžky stretnutia. Niektoré kluby organizujú kratšie stretnutia okolo hodiny či dokonca menej, niektoré sa stretávajú i na 2 a viac hodín.

Nasledujúci program je príkladom stretnutia, ktoré trvá 60 minút.

Príklad programu stretnutia

Čas

00:00

Prezident / Predsedajúci

Zvoláva a zahajuje stretnutie

Predstaví hostí

Uvedie moderátora večera

00:05

Moderátor večera

Uvedie úlohy na stretnutí, predstaví program

00:10

Moderátor večera

Uvedie rečníkov a ich prejavy (projekt z manuály, základné kritériá hodnotenia)

Rečník 1

Rečník 2

00:26

Moderátor improvizácií

Vysvetlí cieľ a tému Improvizácií

Moderuje časť Improvizácií

Vráti slovo Moderátorovi večera

00:43

Moderátor večera

Predstaví a pozve na pódium hodnotiteľov

Hodnotiteľov prejavov

Hodnotiteľa improvizácií

Jazykového korektora

Zberateľa slovnej vaty

Strážcu pozornosti

Hodnotiteľov vodcovských úloh

Časomerača

Vráti slovo moderátorovi večera

00:55

Moderátor večera

Odovzdá ocenenia pre najlepšieho rečníka, improvizátora a hodnotiteľa prejavu

Odovzdá slovo predsedajúcemu / prezidentovi

00:57

Prezident / Predsedajúci

Poďakuje hosťom za účasť a požiada ich o krátky komentár

Uzavriet stretnutie

01:00

Koniec stretnutia