Prezident

Generálny riaditeľ

Ako prezident si zodpovedný za vytváranie podporného prostredia klubu, ktoré členovia potrebujú, aby dosiahli ciele svojho vlastného rozvoja, aby získali čo najviac zo vzdelávacieho programu Toastmasters a aby si klub dokázal udržať existujúcich a zároveň získavať nových členov.

Prezident klubu je niečo ako generálny riaditeľ, je zodpovedný za celkové vedenie a fungovanie klubu.

Tvoje zodpovednosti mimo klubových stretnutí sú:

 • Zabezpečiť, aby ostatní členovia vedenia klubu dodržiavali úroveň klubu a plnili svoje zodpovednosti.
 • Dohliada na plnenie plánu Programu výnimočného klubu.
 • Podporuje komunikačný a vodcovský rozvoj členom prostredníctvom informovania o oceneniach  „Zručný rečník“, „Pokročilý rečník“, „Zručný vodca“ a „Pokročilý vodca“.
 • Stará sa o neustále budovanie členskej bázy.
 • Zúčastňuje sa voľby zástupcu klubu na regionálnych konciloch alebo zabezpečí prítomnosť jedného z členov.
 • Zúčastňuje sa regionálnych konferencií a medzinárodného konventu a volí zástupcu regionálneho guvernéra.
 • Zabezpečuje administratívny chod klubu a dodržiavanie klubových stanov a pravidiel.
 • Udržuje vzťah s regiónom a Toastmasters International
 • Plánuje a predsedá pravidelným (mesačným) stretnutiam vedenia.
 • Identifikuje a vyhľadáva potenciálnych adeptov do vedenia klubu, zabezpečuje následníctvo vo vedení.
 • Zabezpečuje včasnú voľbu nového vedenia klubu
 • Pripravuje svojho nástupcu.
 • Navštevuje oblastné tréningy pre zástupcov klubu.

Na stretnutiach klubu je Tvojou zodpovednosťou:

 • Zabezpečiť presný začiatok a koniec pravidelných stretnutí
 • Dohliadať na to, aby hostia boli priateľsky a povzbudivo uvítaní – zabezpečiť aby bolo dosť času na rozhovor s hosťami na začiatku a na konci každého stretnutia
 • Predsedať klubovým stretnutiam – pripomínať misiu klubu na každom z nich
 • Prezentovať a hájiť význam Programu výnimočného klubu a úspechy klubu v ňom
 • Zdôrazňovať úspechy členov vo vzdelávacom programe Toastmasters aj v ich súkromí
 • Identifikovať „Chvíle pravdy“, ktoré sa klub snaží dosiahnuť