Viceprezident pre vzdelávanie

 

Viceprezident pre vzdelávanie je zodpovedný za úspešný chod stretnutí klubu, aby každý z členov dostal príležitosť dosiahnuť svoje vzdelávacie ciele. Je to po prezidentovi najvyšší hodnostár klubu, ktorého úlohou je viesť klubové stretnutia v prípade neprítomnosti prezidenta.
Tvoje zodpovednosti mimo klubu sú:

 • Plánovať klubové stretnutia, dopĺňať neobsadených úloh v programe aspoň 3 týždne v predstihu a zabezpečiť potvrdenie programu aspoň 5-7 dní vopred.
 • Podporovať účasť členov vo vzdelávacom programe.
  • Vzbudiť v nových členoch motiváciu získať ocenenie „Zručný rečník“ v priebehu jedného roka alebo menej a plánuj ich prednesy v súlade s týmto plánom.
  • Povzbudzovať „Zručných rečníkov“ v tom, aby získali ocenenie „Bronzový pokročilý rečník“ a pokročilých rečníkov aby dosiahli ocenenia „Strieborný pokročilý rečník“ a „Zlatý pokročilý rečník“ do jedného roka od získania predchádzajúceho ocenenia.
  • Motivovať členov, aby v priebehu jedného roka získali ocenenie „Zručný vodca“ prípadne vyššie ocenenie „Bronzový pokročilý vodca“
  • Evidovať a sledovať postup členov v týchto programoch
 • Zabezpečiť, aby každý nový člen dostal mentora
 • Aktívne sa zúčastňovať stretnutí vedenia klubu prípadne ich viesť v prípade neprítomnosti prezidenta
 • Zúčastňovať sa na regionálnych konciloch a volí zástupcov klubu na medzinárodných stretnutiach
 • Navštevovať oblastné tréningy pre zástupcov klubu.
 • Zabezpečiť svoju náhradu v prípade, že sa nemôže zúčastniť stretnutia
 • Pripraviť svojho následníka

Na stretnutiach klubu je Tvojou úlohou:

 • Zabezpečiť, aby každý nový člen bol hneď na ďalšom stretnutí pozvaný do kola Improvizácií , aby na treťom stretnutí mal niektorú z pripravovaných úloh a aby mal svoj prvý prednes „Prelomiť ľady“ najneskôr na štvrtom stretnutí
 • Zabezpečiť, aby niektorý z členov klubu aspoň raz za rok viedol vzdelávacie sedenie zo série „Program úspešného klubu“, „Chvíle pravdy“, „Mentoring“,  a „Ako získať nových členov“
 • Na štvrťročnej báze sledovať výkonnosť klubu v spolupráci s prezidentom
 • Sledovať postup členov v manuálových projektoch a zabezpečiť, aby včas vyplnili podklady na príslušné ocenenia
 • Predsedať stretnutiam klubu, keď nie je prítomný prezident